• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Monday, September 6, 2010

လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္


လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္
(စ၀္ေထါဟ္တြၚ)

အွ္ဆံင္းလာၟဆၚ ကို၀္ၟဟွာေဍ။

အု္ယို၀္ဏွ္ အွ္ေကွ္သာ လာခုဂ္ခါင္ၟစူး႓ုံး ဟွံင္ယုဂ္ဏယ္၊ ႓ုံးအု္၀ဲါတာ ၀ဲါပ်ဳက္႓ုံးစၚ႓ို၀္ မြဲါမု္႓းေဆ၀္ၟဟွ လု္ဏိင္းဏိင္းဏယ့္ ေ႓့ယို၀္သို၀္လွ္၊ ဏင္ၟဏိင္းဍ၀္သီး ေ႓့ယို၀္သို၀္လွ္စၚ႓ို၀္ မု္မာသာေ႓့ေသွ္သို၀္လဲ မာဟွံင္မာကဲဆ္ု မာလံင္အင္းလံင္ဆု္ လု္ဏင္ဏင္သီး ပု္အု္ေဏ၀္ၟ ေစ၀္ဟွံင္လွ္ အင္းဏင္အင္းေလါဟ္ သာ ေအဃႊယ့္ဟွံင္ကဲလွ္ ႓းပါတိင့္ဆု္အွ္ဏင္ၟမိင္ေအး။

လု္ဏင္ဏင္ဏွ္ဍ၀္ ပု္ေအကဲ႓းၾဆ့ာဖါေဍါဟ္စၚ႓ို၀္ ဟွံင္လွ္ လု္ဆု္မာေသွ္မာဍးေ၀့ အင္းအု္ေသွ္အင္းဍး ေ၀့ လ၀္ယွဳက္ဆု္သယ္သီးကဲေအး။

လု္ဏင္ဏင္ဏွ္ဍ၀္ ကႜဳ္ဆု္အွ္ဏင္ၟမိင္မိင္ေအး ပု္ဆု္ဃွီ႔ဆု္လာ ေအထင္းထ၀့္ဏင္ထီးဟွံင္လွ္ ပ၀့္လဲ မု္ကဲ႓းသာၾဆာ့ဖါေဍါဟ္၊ ပ၀့္လဲ မု္မာအင္းေစ၀္၊ ပ၀့္လဲ မိင္မု္ဖႜဟ္႓းသာ မု္မာတၚတၚလွ္။
လု္ဏင္ဏင္ဏွ္ဍ၀္ ပု္ယို၀္ ပု္မာဆု္ေသွ္ေအး အင္းမိုင့္အင္း တာၟလွ္။ ဆု္လု္ကႜဳ္ ထီ့ ဆု္လ္ုကႜဳ္ခံင့္႓းလု္ စံင္းယို၀္ ပု္မု္အင္းမိုင့္အင္းဏင္ထီး။

လ္ုမိင္မိင္ လု္စံင္းစံင္းယာၟဏယ့္၊ မာအင္းေစ၀္လု္စံင္းသီးမြဲအု္ေဟွ၀္ မု္ကဲ႓းသာၾဆ့ာဖါေဍါဟ္ လု္စံင္းဏွ္ သီးမြဲါအု္ေဟွ၀္၊ မာဆု္ေသွ္အွ္ဏင္ၟမိင္မိင္ေအး အင္းမိုင့္အင္း အု္ဖႜဳံသီး မြဲါအု္ေဟွ၀္ ဆုိဒ္ဆု္ဃွီ႔လာ အု္ဖင့္ ေခါဟ္ ႓းသာမိင္အွ္လု္စံင္းေဍ အဲဍိဳ၀္ဆု္ဃွီ႔လာေလ၀္ထင္းေလ၀္ထ၀့္ဆာၟသီး ကို၀္ဟွာေဍသီးေဟွး။

ပု္ထူၟ႐ူ႔လာၟခုဂ္ခါင္ၟစူးဏွ္ ဟွံင္ခြိက္ယုဂ္၊ ပု္ေဖါဟ္ပု္လီအု္ဟွင္ၟ မြဲါပု္အွ္ေကွ္ထ၀္ၟဆု္သယ္လု္စံင္းဏွ္ မြဲါအု္ မြဲါအု္႓းဟွ မြဲါအု္မြဲါအု္တ၀္ေဆ၀္ၟဟွ။ မြဲါတ၀္ေအး လင္ေမါ၀္ၟအု္ခႜီ႔ ဖါၟအု္သးေအးစၚ႓ို၀္ လု္ခါင့္ေခါဟ္ ဆု္ ဖၚဆု္မာလု္ဖး မု္ကးဟွယ္ေဏ၀္ၟပု္ေဖါဟ္ပု္လီေဆ၀္ၟလွ္။

ပု္ေဖါဟ္ပု္လီလု္ဖး ဏးေသွ္ဆု္ေအတု္ပႜိင္သာ႓ွ္ စၚ႓ို၀္ မု္တု္ဖႜးေဏ၀္ၟထိုင္ဆိုဒ္သာ့ေဆ၀္ၟလွ္။
ေဖါဟ္လီႀကိဳဒ္႓းေသွ္ယါ့ဆု္လု္ဖး ဏု္သီးလ၀္ေဖွ္ခႜါင္ေဖွ္ေအး မာေလါဟ္ေဖွ္႓းေအး စၚ႓ို၀္ ဏု္သီးယို၀္ မ၀့္ဃွင္ေဍ ခႜိဳ၀္လင္စူးဖံင္းသႝာအွ္သီး လု္ကါဍၚ မြဲါဏု္သီးမာဟွာဟွံင္လင္ ဏင့္ဆာၟဆိုဒ္ဆေဆ၀္ၟလွ္။

အု္ေခါဟ္စံင္ ဆု္လု္လာခုဂ္ခါင္ၟစူးယို၀္ ပု္႓းခါင္ၟစူးအု္ခိင့္အု္ခါ့ ယွာင္ယိက္လဲ၊ ပု္မု္႓းခါင္ၟေ႓့ေသွ္သို၀္လဲ ဏွ္ သံင္းေလါဟ္လာၟ ပ္ုေဖါဟ္ပု္လီ ကို၀္ၟဟွာေဍဆၚ ဆု္မာအင္းလု္ဟွဳဂ္ဆး လ္ုစံင္းဏွ္ အု္သီးေ၀့ အု္နိင့္ ေအကာဟွံင္လွ္ ေဖါဟ္လီလု္ဖး ထံင္မု္ကဲ႓းသာဏင္မိင္ ဆုိဒ္သီးမု္မာသာေ႓့ေသွ္သို၀္လဲ ဆံင့္မံင္းေ၀့ လိုင္ေအး။ မု္အွ္ေကွ္ စင္ၟကႛယ္ခြိက္ေ၀့ေဆ၀္ၟလွ္။

ဆု္လု္ဖႜဳံထူၟ႐ူ႔လာခုဂ္ခါင္စူးယို၀္ ေကမူၟဏါခါ့ ဖီ့သာယွာၟလု္ဟွာ ႓းကို၀္ေဖွ္ေ၀့ ေဖါဟ္လီ၀ိလာ ေဆ၀္ၟ လွ္။ ဟွိင္းေမံယာ့ဃွင့္ထုင္ၟလံင္ ေဍ ဟွိင္းလင္ခါင့္ဃွင့္ထုင္ၟသီးလု္ဖး ေဍဏံင္း၀း ဏွ္ ႓းယွိဳတ္ေဏ၀္ၟ ၀ိလာဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။ ဆု္ဖါန္ထင္း ဆင့္လု္ယူလင္ ဟွင္းေခါဟ္ထၚ႓းခါ့ ဖီ့ေ၀့ဍးလု္ဟွာ ႓းယွိဳတ္ထါင္၀ိလာ ထံင္ဃွင့္တုင္ၟသယ္ေအဟွံင္ ခါင္ၟဟွ၀္ေ၀့ စူးဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။

လု္ခႜဳဂ္လာၟခုဂ္ဃွဦဳလု္ဟွ၀္ဏွ္ တု္စင္လု္ဟွးဏွ္ ေဖါဟ္လီသီးလု္ဖး ႓းမီ့ဆုက္ေ၀့ ဖီ့ဖူ႔အု္ဟွိင္းဖိုင္ဏွ္ေဆ၀္ၟ လွ္။ ယွိဳတ္ထါင္၀ိလာဟွံင္ ႓းယွိဳတ္ထါင္လာလု္ ခြါဖိုင္ဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။
ယွိဳတ္၀ိလာခြါဖိုင္ခါ့ ဆာၟမဲြါ ေဖါဟ္လီသီးလု္ဖး ႓းဖံင္းထ ခြါကို၀္ၟဟွာေဍလွ္။ဆ္ုခႜါင္ေမါ၀္ၟတုိင္ဏွ္ ပု္ဆ္ုဖၚဆု္မာလု္ဖး ေ႓့မု္လင္ေမါ၀္ၟအု္ခႜီ႔ ဖါၟအု္သးသို၀္ ပု္သယ္လု္စံင္းယို၀္ ပု္မု္႓း သံင္းေလါဟ္ထ ေဖါဟ္ဍီၿပီး လု္ဖးယို၀္ေဆ၀္ၟလွ္။ ပု္သံင္းေလါဟ္ဆု္ ေအ လု္႓း႓းဍဴ လု္ခါင့္စူးယာ့ေခါဟ္ ပု္ဆု္ဃွီ႔ဆု္လာ ထူၟ႐ူ႔မုင္ၟ႓်ာ အု္ရၜအု္သါ့ သီးလု္ဖးမု္လင္မာၟဟွာဟွံင္ပႜ၀္ေ၀့ေဆ၀္ၟလွ္။

မြဲါဏု္သီးဆံင့္မံင္းေ႓့ေသွ္သို၀္လဲ ဆု္ခႜါင္အု္ေ၀့ဏွ္ မဲြါ႓းဆု္ဏွ္လဲ ႓းအင္းစါထင္းဏွ္။ ေခါ၀္ၟကု္တ၀္ ပု္ဆု္ ဃွီ႔လာ အု္ေသါဟ္အု္ယါင္လု္ဖး မု္ဟွာဟွံင္႓းေခါတ္ အု္စံင္ဏွ္လွ္။
ယု္မု္ေဖွ္႓းသာ ဏု္သီးဆု္ကုင္းဏွ္

လု္ခႜဳဂ္ေလ၀္ ႓ုံးဖါေဍါဟ္ဍၚခါ့ ခါင္ၟေဖွ္၀ီၟဏု္သီးေဖါဟ္လီအ္ုစူး လု္ဏု္သီးဟွိင္းဏွ္ဆၚ။

လု္ခႜဳဂ္ခါင္ၟစူးဍၚ႓းခါ့ လ၀္ထါင္ေဖွ္လာၟ ဏု္သီးေဖါဟ္ဏု္သီးလီ လာခုဂ္ခါင္ၟစူးဟွယ့္ကဲထင္း အု္ထၚအု္ ႓ံင္ေဍ အု္ကု္ယိုင့္ အု္ခ၀့္ပု္ယ၀့္ခါ့ လ၀္႓းလာၟ ထီ့ထီ့ဆါဆါဏွ္ဆၚ။

လင္ခါင့္ထုက္လု္မိင္ဏွ္ ဆု္လု္ပု္ယွာၟ လု္ဖႜဳံသီးယို၀္ ပၱံင္ဆု္မာလ္ုမိင္ေဟွ၀္လု္မိင္ေဟွ၀္ ပၱံင္မာထင္းေ၀့လု္ လာေယါတ္ ထံင္ထါင္လာဃွဦဳဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။

ဆု္သိုင့္မိင္ဏွ္ လ၀္ထါင္ေဖွ္လာၟပု္ေဖါဟ္ပု္လီ ကို၀္ၟဟွာေဍဏွ္ဆၚ။

ဏု္သီးေယါ၀္ၟထါင္ ပု္ဏိင္းထင္းသင့္မူၟဏီစၚ႓ို၀္ လာထါင့္ခုက္ေဖါဟ္ ေယါတ္ထင္းလု္သင့္ ေဆ၀္ၟလွ္။ ေအေယါ၀္ၟထါင္ လာခုဂ္ခါင္ၟစူးလု္ခ၀့္ဏွ္ဍ၀္ လာခုဂ္ဃွဦဳဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။ အု္ေခါဟ္စံင္ ပု္ယွာၟလု္၀ီၟဍးအို၀္ ပၱံင္လင္ဆု္ဖၚဆု္မာ လာေယါတ္ထံင္လင္ထါင္ လါဃဦွဳဏွ္လွ္။
လာလင္စၚ႓ို၀္ ပၱံင္လင္ေ၀့ ဆု္ဖၚဆု္မာဏွ္ေအး၊ မဲြါ႓းဆု္ဏွ္လဲစၚ႓ို၀္ က္ုတ၀္ေ၀့ ဖႜဳံဆိုဒ္ေဖါဟ္အု္က်း မု္ လင္သုဂ္ မု္ခၚယွဳက္႓းေခါတ္ေဆ၀္ၟလွ္။

အု္သီးေ၀့ ပၱံင္လင္ဆု္ဖၚဆု္မာ လာေယါတ္ထင္းေဍ လာဃွဦဳအု္ေခါဟ္စံင္ ထံင္မူၟဆါ့လု္ဏီယို၀္ လင္ဆို၀္ ေဖါဟ္လင္ဆို၀္လီ ဏု္သယ္ပု္သီးလု္ဖး ဖိုင့္ခိုင့္ထုဂ္ဖႜဟ္ထင္းေဏ၀္ၟေ၀့ေဟွ၀္ေဟွ၀္႓း႓း ခိုင့္ခိုင့္ဏံင္ ဏံင္ ေဆ၀္လွ္ဏွ္ ယု္လ၀္႓ုံးေ၀့ေဆ၀္ၟလွ္။

ပု္ယွာၟဆု္ခႜါင္ ေအဆံင့္ဏး အင္းဃွဦဳ႓ယ္ လုက္ေဍထါပး။
ပု္ယွာၟဆု္ခႜါင္ ေအခင့္ဖး မူၟလု္ဏီ မု္ထံင္ဆု္ကး။

ဆု္ခႜါင္လ၀္ဆို၀္လု္ဖး ဏု္သီးထံင္ဏါင္းေဏ၀္ၟလါၟ ကို၀္ၟဟွာေဍဆၚ။
ယွဴးခႜိင္း႓ွ္ယ၀့္ က်ာ္ႀသီ့ထင္းထ၀့္လါၟ ကို၀္ၟဟွာေဍဆၚ။
အသံဖိုင္ေလးပါ။


စ၀္ေထါဟ္တြၚ
ကႜဳံပိုင္ၟ (ေကာ၀္ၾတာ္ ခင္းထၚလ)