• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Wednesday, February 3, 2010

ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္

Photo by; Phu young Hat

ေဖါဟ္အု္တာယဲါမိင္( သားသမီး၀တၱရား ငါးပါး)
(စ၀္ေထါဟ္တြၚ)

သုဂ္အင္းေယါ၀္ၟခြါၟ

ခံင္ၟအယ္အင္းကုဂ္

သုင့္ထုဂ္ဆု္႓ုံး


ပၠဳံဆါင့္ဆါ


တါယဲါဖါ


ေဖါဟ္ခြါ႔(ေဖါဟ္မူး) ႓းေသွ္ယါ့။


႓းေယါ၀္ၟခြါၟ သုဂ္အင္းသုဂ္အ၀္ေ၀့ဍးလွ္။


ကၚစါ (အု္ဟွာင္ၟအု္စံင္း) အု္ေဍါဟ္အု္ေပ၀့္သယ္ဏွ္အို၀္ ႓းကုက္ဟွယ္ဆိုင္ေဖွ္ေ၀့လွ္။

ေ႓့တုင္ၟေဏ၀္ၟခံင္အယ္မု္ကုဂ္သို၀္ ႓းမြဲါတယ္ ေဖါဟ္ေဟွ၀္ေျပဏွ္လွ္။

ေအသီ့ႀထိဳင့္ေဟွ၀္ လု္မဲြါေဟွ၀္ ေအမာ႓ုံးအို၀္ ႓းအင္းဏင္ေ၀့ ဆု္႓ုံးလွ္။

ဆိုဒ္႓ံင္ဟွယ့္စြါ(ကြၽာ) အု္၀ီၟခႝါ ေ႓့လု္ဟွာဟွံင္႓းသို၀္ ႓းေယါ၀္ၟခြါၟရဲါသယ့္ထေ၀့လွ္။

ေက၀္ဍံင္ေဏ၀္ၟလု္ ၾဆာ့စူးဖံင္းလိက္အုဂ္ အို၀္ေဆ၀္ၟလွ္။
ဆရာကိုင္စာအုပ္မွ ကူးယူေရးသားေဖၚျပသည္။

စ၀္ေထါဟ္တြၚ
ကႜဳံပိုင္ၟ
(ေကါ၀္ၾတာ္ခင္းထၚလး)