• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Wednesday, May 30, 2012

မာနယ္ပေလာ(သုိ႔မဟုတ္) ျမစ္ဆုံအေရးအခင္း အပုိင္း(၁)


မာနယ္ပေလာ(သုိ႔မဟုတ္) ျမစ္ဆုံအေရးအခင္း 

အပုိင္း(၁) 

နိဒါန္း

မာနယ္ပေလာမွ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား 

မာနယ္ပေလာသည္ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးၾကီး၏ အမာခံ အေျခစုိက္စခန္းႀကီးျဖစ္၏။
ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္သာမက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား အတုိက္အခံျပဳ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ (N.D.F)တပ္ေပါင္းစုဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ထယ္၀ါစြာရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေသာ စခန္းၾကီးလည္း ျဖစ္၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(A.B.S.D.F)။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ(N.C.G.U.B)။
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ(A.B.Y.M.U)။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ(N.L.D.L.A)။
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(D.P.N.S)။
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး(P.L.F)။
ျပည္သူ႔ျပည္ခ်စ္ပါတီ(P.P.P)။
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာမြတ္စလင္မ်ားအစည္း အရုံး(A.B.M.U)။
အစရွိေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူထုေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိေနသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမလည္း ျဖစ္၏။

ဒီမုိကေရစီကုိလုိလားၾကေသာလူထုႀကီး၏ ယုံၾကည္ေလးစားရာ၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေတာင့္တၾက
ေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္အားထားရာ၊ ကမၻာ့လူထုအမ်ားစုလက္မခံသည့္ န၀တ စစ္အုပ္စု၏ မုန္းတီး ေၾကာက္ရြံ႕ အပုပ္ခ်ရာျဖစ္ေသာ၊ ထုိ မာနယ္ပေလာစခန္းၾကီးအား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေန
ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး စြန္႔ခြာခဲ့ရေလသည္။

ေတာ္လွန္စနစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲရာ၌ ခံစစ္ေသစခန္းသည္ မည္မွ်ပင္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစကာမူ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ တြင္ က်ဆုံးရမည္ဆုိသည္ကုိ ေတာ္လွန္ေရးသမားတုိင္းက သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကသည္။
ေကအဲန္ယူ၏ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတုိ႔သည္လည္း ထုိအခ်က္ကုိ သိနားလည္ၾကျပီး ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ မာနယ္ပေလာကုိ ထုိမွ် တုိေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ စြန္႔လႊတ္
ၾကရလိမ့္မည္ဟူ၍မူ မည္သည္ကမွ် မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေခ်။ မာနယ္ပေလာ၏ ပထ၀ီအေနအထားမွာ ရန္သူမ်ား လြယ္ကူစြာထုိးေဖါက္၍ မရႏုိင္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရွိေနသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွမကူးႏုိင္လွ်င္ မာနယ္ပေလာကုိ လြယ္လြင့္ျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္။ ထုိင္ႏုိင္ငံကလည္း ကူးခြင့္ မေပး။
န၀တ အုပ္စုထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ကုိေမွ်ာ္ကုိးျပီး အျပဳသေဘာဆက္ဆံေရးေပၚလစီကို ကုိင္စြဲထားေသာ္လည္း
ေကအဲန္ယူႏွင့္ ကမၻာ့လူထုအေပၚတြင္မူ ထုိမွ်ေလာက္အထိ မ်က္ႏွာေျပာင္ မတုိက္ရဲၾက။

န၀တ အုပ္စုသည္ မဆလ အုပ္စု ဘ၀တည္းကပင္ ဖလူး၊ ေ၀ၚေလ၊ ေသေဘာဘုိး၊ မယ္လ၊ မယ္သေ၀ါ၊ ေကာ့မူး
ရာ စသည့္စခန္းမ်ားကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾက၏။
အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါလည္း သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့၏။
သုိ႔ရာတြင္ မာနယ္ပေလာစခန္းသုိ႔မူ အနားပင္ မသီႏုိင္ခဲ့။

ျမစ္ဆုံအေရးခင္းကာလ DKBA ႏွင့္ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးတူးတူးေလး

မဆလ၊ န၀တ သည္ မာနယ္ပေလာကုိ စစ္ေရးအရ ေခ်မႈန္းရန္ ကာလ ၾကာရွည္စြာကပင္ ၾကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း မာနယ္ပေလာႏွင့္ မ်ားစြာကြာလွမ္းေသးေသာ ေနရာမ်ားမွပင္ ရႈံးနိမ့္သူမ်ားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြါခဲ့ရသည္ ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔မွ အစျပဳခဲ့ေသာ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးသည္ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ျဖစ္သည္။
 လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား မီးကုန္ယမ္းကုန္ အၾကီးအက်ယ္သြန္၍သုံး၏။ အၾကီးအက်ယ္ဆုံးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အၾကီးအက်ယ္ ဆုံးရႈံးရသည့္ုျပင္ တပ္သားမ်ား စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားကာ အထက္ ေအာက္ အဆင့္ဆင့္အမိန္႔ဖီဆန္မႈမ်ားျဖင့္ တပ္တြင္းပဋိပကၡျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးေပၚေပါက္လာၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ရႈံ႕ခ်ျပစ္တင္ဖိအားေပးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၂၈)ရက္သုိ႔အေရာက္၊ တုိင္းရင္း
သားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားခ်င္းျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေရွးရႈ၍ ကရင္ျပည္နယ္ထုိးစစ္ကုိ(တဘက္
သတ္)ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း အေသးႏုတ္ဆုံးေၾကျငာခ်က္ကေလးကုိထုတ္ျပန္ၿပီး ျပန္လည္ဆုတ္ခြါခဲ့ရေလသည္။

၎တုိ႔၏ မတရားမႈႏွင့္ ရႈံးနိမ့္မႈကုိ မလုံမလဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ စာလုံးမဲၾကီးမ်ားျဖင့္ ထင္
ထင္ရွားရွား မေၾကျငာရဲၾက။
သတင္းစာ ေက်ာဘက္တြင္ ခပ္ေသးေသး ေဘာင္ကေလးျဖင့္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္လွ ဖားအံတပ္အတြင္း၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဆုိေသာ ထုိေၾကျငာခ်က္ သတင္းကေလးကုိ မ၀ံ့မရဲေဖၚျပခဲ့ရေလသည္။

သတင္း ေၾကျငာခ်က္သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း န၀တ သည္ ၎၏ထုိးစစ္ကုိ မည္သည့္အခါမွ်မရပ္ဆုိင္းခဲ့ေခ်။
မာနယ္ပေလာမွ လြဲ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရာမ်ားစြာ၌ အခြင့္အေရးရလွ်င္ရသလုိ ႀကဳိၾကားႀကဳိၾကား တုိက္
ခုိက္ေနခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈကုိလည္း K.N.U  ကပင္ တုိက္ခုိက္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္သေယာင္
ေၾကျငာခဲ့သည္။

န၀တ သည္ မာနယ္ပေလာကုိ ျဖဳိဖ်က္မည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေလလုံး မုိးလုံး ထြားၿပီးေျပာဆုိေစကာမူ ေျပာသည့္အ
တုိင္း မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ဗုံးၾကဲေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဗုံးဆံမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ မရ မေန တုိက္ခုိက္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ၾကီးစြာေသာအရင္းအႏွီးမ်ားကုိ ေပးဆပ္ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္သည္ အင္အားမ်ားစြာႏွင့္ ၀န္ထမ္း(ေပၚတာ)အင္အားမ်ားစြာကုိ လုိအပ္
မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထုကလည္း လက္မခံ၊ ကမၻာကလည္း ဖိအားေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပၚတာမ်ား နင္းကန္ဆြဲ၍လည္း မျဖစ္ႏုိင္။
လူထု မေၾကမနပ္ျဖစ္ကာ ခံႏုိင္စြမ္းရည္ကုန္ဆုံးျပီး ထပ္မံအုံၾကြလာႏုိင္သည္။
၎၏တပ္တြင္း မညီညြတ္မႈ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ တုိက္ခုိက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ မာနယ္ပေလာကုိ ေခ်မႈန္းလုိေသာ န၀တ မွာ ဆုပ္လည္းစူး စားလည္းစူး ျဖစ္ကာ အက်ပ္ ဆုိက္ေနခဲ့သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ၎၏ စစ္ဆင္ေရးနည္းသစ္ကုိ စနစ္တက် အကြက္ခ်ကာ စီစဥ္ခဲ့ရေလသည္။
န၀တ သည္ မာနယ္ပေလာကုိ အင္အားသုံးလွ်က္ အႏုိင္ယူရန္ မေတြး၀ံ့ေတာ့ေခ်။
ထုိမွ်ေလာက္အထိ ရန္သူ (န၀တ)က ခန္႔ညားရုိေသခဲ့ရေသာမာနယ္ပေလာကုိ ေကအဲန္ယူအပါအ၀င္ ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးခဲ့လုိက္ၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

ေနရပ္ရင္းကို စြန္႔ခြါေနၾကရသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကရင္ေလးမ်ား

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိသာ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျပီး၊
ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ General Head Quarter အေဆာက္အဦး၊
မာနယ္ပေလာ အစည္းအေ၀းခန္းမေဆာင္ႀကီး၊
မ.ဒ.တ (N.D.F)႐ုံး။
မ.ဒ.မ.ခ(D.A.B)႐ုံး။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)(N.L.D.L.A)႐ုံး။
ကရင္လူငယ္အစည္းအရုံး(K.Y.O)႐ုံး။
ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး(K.W.O)႐ုံး။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ(N.C.G.U.B)႐ုံး။
ကရင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႔(K.N.P.F)႐ုံး။
စသည့္ ရုံးအေဆာက္အဦအသီးသီးႏွင့္ လူေနအေဆာက္အဦမ်ားအားလုံးကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္ၾကသည္။ (ယာေဒးနီႏွင့္ ထီးေသခီးတုိ႔မွ အေဆာက္အဦမ်ားကုိပါ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။)

ထုိ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားသည္ မီးရႈိ႕လုိက္ၾကသူမ်ား၏ ရင္ကုိသာမက၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေ
ေရးကုိ အားေပးေထာက္ခံၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိလူထုအားလုံး၏ ရင္ကုိပါ ကူးစက္လွ်က္ ပူျပင္းေလာင္ျမဳိက္
ေၾကကြဲေစေလသည္။

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ မသင့္ေလွ်ာ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ စခန္းၾကီးအား လက္လႊတ္
လုိက္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရန္သူ န၀တ၏ သိမ္းပုိက္ ဖ်က္ဆီးမႈကုိ မခံပဲ၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ျခင္းမွာ
ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔ပစၥည္းကုိ ရန္သူ မရေစရ။
မိမိတုိ႔စြန္႔ခြါခဲ့ေသာ နယ္ေျမကုိ၀င္၍ သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္ျခင္းမွ လြဲလွ်င္ မည္သုိ႔ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ တခုတေလမွ် ရန္သူမရရွိေစရ။ ဤသည္မွာ ရန္သူအေပၚ ထားရွိ က်င့္သုံးရမည့္ သေဘာထားအမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ေကအဲန္ယူသည္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္အရာ
အားလုံးကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္ၾကေလသည္။
မာနယ္ပေလာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ဖိႏွိပ္မႈခံရျခင္း၏ ျပ
ယုဂ္ ျဖစ္၏။
မဆလ၊ န၀တ တုိ႔၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစေသာ ျပယုဂ္လည္း ျဖစ္၏။
အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ လုိလားၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ျပယုဂ္တခုလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ေနရပ္ရင္းကို စြန္႔ခြါေနၾကရသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္အခ့်ိဳ

မာနယ္ပေလာကား မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္လွ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလျပီ။
သုိ႔ရာတြင္ မာနယ္ပေလာ၏ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားသည္၊ ေဖၚျပပါ ျပယုဂ္မ်ားကုိ မ၀ါးျမဳိ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ယုံမွ် မက
ျပယုဂ္သစ္တခုကုိပင္ ထပ္ဆင့္ ေမြးဖြားေပးလုိက္ေလသည္။
ထုိျပယုဂ္၏တန္ဖုိးမွာ အေတာ္ပင္ ႀကီးမားသည္။
ထုိျပယုဂ္ကုိ ရရွိဘုိ႔ရန္အတြက္ မာနယ္ပေလာသည္ မိမိကုိယ္မိမိ မီးေလာင္ျပင္အျဖစ္ စေတးခံခဲ့ရေလသည္။

သမုိင္းေပးတာ၀န္ မာနယ္ပေလာကုိ လက္လႊတ္လုိက္ရျခင္းသည္ (၄၆)ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူ ကရင့္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးၾကီး၏ တဆစ္ခ်ဳိး အေျပာင္းအလဲၾကီးတခု ျဖစ္သည္။
မာနယ္ပေလာကုိ ဆုံးရႈံးရေသာ္လည္း ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ဆက္လက္ရွင္သန္တည္တံ့ေနဦးမည္ဆုိသည္ကုိ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ဘြယ္မရွိ။

သုိ႔ေသာ္မာနယ္ပေလာကကုိ လက္လႊတ္စြန္႔ခြါလုိက္ရမႈသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ အရင္း
အႏွီးၾကီးတခုကုိ ေပးဆပ္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္သာမက မာနယ္ပေလာကုိ ေျခကုတ္ယူလွ်က္ ရန္သူ န၀တ စစ္
အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ဘက္ အတုိက္အခံျပဳေနၾကေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ပါ ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကီး
တရပ္ ျဖစ္ေလသည္။
န၀တ စစ္အုပ္စုအတြက္မူကား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာေျပာင္စြာလက္မေထာင္ ေခါင္းေမာ့ျပ
ႏိုင္မည့္ မဟာေအာင္ပြဲၾကီးတရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

 မိမိတုိ႔ ကရင္မ်ဳိးသား သမုိင္းသုေတသနအဖြဲ႔သည္ ကရင့္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေလ့လာစူးစမ္း မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ဆင္းသက္လာပုံ ေဒသပထ၀ီ သမုိင္းေၾကာင္းမွအစ ကရင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဘာသာ
စကား၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ကဗ်ာလကၤာ၊ မိရုိဖလာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြဲ
လမ္းသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပမႈမ်ား စသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္စျမဲ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအ
ရာမ်ားကုိသာမက အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေပၚေပါက္
လာရေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းေၾကာင္းကုိပါ သုေတသနျပဳစု မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းျပဳရာတြင္ မာနယ္ပေလာ၏ အခန္းက႑ကုိ ခ်န္လွပ္ထား၍ မရ။ မာနယ္ပေလာသည္ ေတာၾကဳိ အုံၾကား ေနရာေလးတခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ေကအဲန္ယူကုိ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကသာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားကပင္ အာရုံစုိက္လာေစခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာဒီမုိကေရစီေရး အင္အားစုမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မာနယ္ပေလာသည္ ယခင္ အခ်ိန္မ်ားကထက္ ပုိ၍ သတင္းၾကီး၏။ ေကအဲန္ယူ၏ ရပ္တည္မႈကုိ ပုိ၍ ထယ္၀ါေစခဲ့၏။

 မာနယ္ပေလာ၌ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေန႔ၾကီးရက္ၾကီးအခမ္အနားမ်ား ပုိ၍ ၾကီးက်ယ္စြာ၊ ပုိ၍ မ်ားျပာစြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားမွေန၍ ကမၻာသိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေၾကျငာႏုိင္ခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေသာမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္လည္း အတတ္ပညာဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားစြာကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ မာနယ္ပေလာကုိ ေမ့ထား၍ မျဖစ္ေပ။ အနာဂတ္ကာလ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းသစ္ကုိ ျပန္ေရးသည့္အခါတြင္လည္း ေက
အဲန္ယူႏွင့္မာနယ္ပေလာ၏အခန္းက႑မွာ မုခ် ပါရွိမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိမွ် အေရးပါ အရာေရာက္ခဲ့ေသာ မာနယ္ပေလာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ျပင္ ျဖစ္သြားရပါသနည္း။

မာနယ္ပေလာ၏ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရမႈအေၾကာင္းအရင္းခံကုိ ေလ့လာစူးစမ္း သုေတသနျပဳလွ်က္ သမုိင္းေၾကာင္း ျဖစ္
ရပ္မွန္ကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးမွာ မိမိတုိ႔၏ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ တာ၀န္တရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေစတနာျဖင့္ မာနယ္ပေလာကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရျခင္းသည္၊ ျမစ္ဆုံအေရးအခင္းႏွင့္ တုိက္ရုိက္
သက္ဆုိင္မႈရွိေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာပင္ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ျမစ္ဆုံအေရးအခင္း၏ အက်ဳိးအဆက္အျဖစ္ ေကအဲန္ယူမွ ခြဲထြက္သည့္ (D.K.B.A)ေခၚ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္မ်ဳိးသားအစည္းအရုံးသည္ န၀တ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားျခင္း။ အတြင္းလူက ေဖါက္ဖ်က္သည့္တုိင္ က်န္လူမ်ား စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာလွ်င္ မာနယ္ပေလာ လြယ္ကူစြာ က်ဆုံးႏုိင္ မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံအေရးအခင္းေၾကာင့္ မိမိအတြင္းမွာပင္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈမရွိေတာ့ျခင္း။
ထြီးဖား၀ီက်ဳိးမွ ကာကြယ္မည့္ မဟာမိတ္မ်ားလည္း မရွိေတာ့ျခင္း။
အခ်င္းခ်င္းကုိ ျပန္မတုိက္လုိၾကသည့္အျပင္ ခုခံကာကြယ္မည့္သူမ်ား အၾကားတြင္ပင္ သံသယျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မာနယ္ပေလာခုံခံကာကြယ္ေရးကုိ ၾကဳိးစားလုိစိတ္မရွိတုိ႔ျခင္း။
တုိ႔ေၾကာင့္ (D.K.B.A)သည္ န၀တ အုပ္စုအား မာနယ္ပေလာသုိ႔၀င္ေရာက္ႏုိင္မည့္“အတြင္းလမ္း”မ်ားကုိ ျပသႏုိင္ ခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံအေရးအခင္း ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔ ေလ့လာရျပန္သည္။


ဤတြင္ ေကအဲန္ယူ၊ ဒီေကဘီေအႏွင့္ န၀တ တုိ႔၏ သုံးဘက္ျမင္ ပတ္လည္စစ္တမ္းကုိ မိမိတုိ႔ ထုတ္ယူႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ သမုိင္းတြင္ က်န္ရစ္မည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳရာတြင္ အျဖစ္ကုိ အျဖစ္အတုိင္း၊ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ေရးသားတင္ျပရန္ တာ၀န္မွာ သမုိင္းသုေတသီတုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းသုေတသီတြင္ မည္သည့္ဘက္မွ မလုိက္ဘဲ ေရးသားမည့္ တာ၀န္တရပ္လည္း ရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ Researchers do for the sake of truth.မိမိတုိ႔သည္ အမွန္တရား၏ ဘက္၌သာ ရပ္တည္ၾကမည္။ မည္သည့္ဘက္သို႔မွ် မလုိက္ဘဲ ေရးသားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။ အမွန္တရား၏ ဘက္သုိ႔သာ လုိက္ျပီး ေရးသားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

မဆလ၊ န၀တ တုိ႔၏ လက္ေအာက္မွ သမုိင္းဆရာမ်ားကဲ့သုိ႔လည္း တဘက္ေစာင္းနင္းေရးသားမည္ မဟုတ္ေခ်။ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း အေထာက္အထား ျပည့္စုံ ခုိင္မာ တိက်စြာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ဆင္ေျခေပး ရွင္းလင္းမႈမ်ဳိးကုိ မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္။

ကရင္မ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေရးသားရာတြင္ မွန္ကန္ေသာေစတနာျဖင့္ အမွန္တရား၏ မ်က္ႏွာကုိသာ ေထာက္ရွဴ႕လွ်က္ ေရးရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္း တစိတ္တေဒသျဖစ္ေသာ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ မိမိတုိ႔မေရးလွ်င္ န၀တ စစ္အုပ္စုက ေရးမည္ ျဖစ္သည္။

န၀တ ၏ (ငါးဖယ္ က ေျပာင္းျပန္)ေျပာၾကားေသာ မုိးလုံးျပည့္ မုသာ၀ါဒမ်ားကုိ လူတုိင္းသိရွိၾကျပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔က အမွန္တရားကုိ တင္ျပျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ န၀တ စစ္အုပ္စုက ၎တုိ႔၏ထုံးစံအတုိင္း တဘက္ေစာင္းနင္း ေရးသားၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္လာမည့္ သုေတသီမ်ားအတြက္လည္း ေျခရာေကာက္မႈ လႊဲမွားႏုိင္သည္။

၎တုိ႔၏ တင္ျပခ်က္ကုိသာ အမွန္ဟု ယူဆၾကမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤစာတမ္းကုိ ေရးသားရာတြင္ မိမိတုိ႔သည္ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးၾကီး၏ ေကာင္းကြက္မ်ားထဲမွ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပသြားမည္။ ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အုပ္စုႏွင့္ န၀တ ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အဆုိးမ်ားထဲမွ ေကာင္းကြက္တုိ႔ကုိလည္း ေဖၚျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဗမာစစ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ KNU ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈ ေကာ္မီတီ၀င္မ်ား

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အခုိက္အတန္႔အားျဖင့္ ကစင့္ကလ်ား ျဖစ္သြားေစသည့္ မာနယ္ပေလာစခန္းၾကီး ဆုံးရႈံးရမႈတြင္ မည္သူ႔၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကုိမူ မိမိတုိ႔ ေထာက္ျပ ေ၀ဘန္မည္မဟုတ္။

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္းသိရွိၾကျပီးေနာက္ သမုိင္းေၾကာင္းတရားခံသည္ (၁) ေကအဲန္ယူ ကုိယ္တုိင္ဘဲလား?(၂)ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အုပ္စု၏ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားပင္လား?(၃) S.L.O.R.C)ေခၚ န၀တ စစ္အုပ္စု၏ ေသြးခြဲ သပ္သွ်ဳိမႈလား?ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူမ်ားကသာ ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဤစာတမ္းကုိ ေရးရန္ သင့္ မသင့္ ကာလၾကာ့ျမင့္စြာ ခ်ီတုံ ခ်တုံ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားခဲ့ရသည္။

ေရးမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ စာေစာင္ စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံ အကုိးအကား အေထာက္အထားမ်ား၊ ေရဒီယုိသတင္းမ်ား၊ ပါးစပ္သတင္းမ်ားကုိသာမက “ျမစ္ဆုံ ျဖန္ေျဖေရး”ေကာ္မတီမွ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမစ္ဆုံအေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ကာယကံရွင္ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမွတ္သားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ျဖစ္ဆုံအေရးအခင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အတန္အသင့္ ရရွိလာသည့္ အေနာက္တြင္မူ --- အပုိင္း (၁) စတင္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ သမုိင္းေၾကာင္း။

အပုိင္း(၂) ျမစ္ဆုံအေရးအခင္း။ အပုိင္း(၃) အရွိန္မေသေသးေသာ ၀ဲဂယက္မ်ား ဟူ၍ အပုိင္း (၃)ပုိင္း ပုိင္းျခား
လွ်က္၊ အပုိင္းတပုိင္းစီကုိ အခန္းက႑မ်ား အသီးသီးခြဲကာ ဤသမုိင္းေလ့လာေရးစာေစာင္မ်ားတြင္ အခန္းဆက္
တင္ျပရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ဆုိခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း မိမိတုိ႔သည္ အမွန္တရား၏ဘက္မွ ရပ္တည္လွ်က္ ဤစာတမ္းကုိ
ေရးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(အမွန္တရား ဆုိသည္မွာ လူအမ်ားစု လက္ခံျခင္း လက္မခံျခင္းႏွင့္ မပတ္သက္ပါ
လက္ခံႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ အမွန္သည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္)

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမုိင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္မႈ မည္ကာမတၱမဟုတ္ဘဲ၊ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ သတၱဳခ်ျခင္းမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

 ေကအဲန္ယူ၊ ဒီေကဘီေအႏွင့္ န၀တ ဟူသည့္ ေနရ အသီးသီးသုိ႔ ရည္တူခံစားစိတ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ရႈျမင္လွ်က္ သုံးဘက္ျမင္ ပတ္လည္ စစ္တမ္းကုိလည္း ထုတ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။ ရႈေဒါင့္အသီးသီးမွ ရႈျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းတရာခံတုိ႔ကုိမူ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ ဆုံးျဖတ္မႈေပးႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပကာ ပုိင္းျခင္း သုံးသပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ သတၱဳခ်ျခင္းမွ လြဲ၍ ဤအရာမ်ားသည္ သမုိင္းေၾကာင္းသင္ခန္းစာျဖစ္သည္ဟု၎၊ မိမိတုိ႔က တရားသူၾကီးသဖြယ္ ၀င္ေရာက္ဆုံးျဖတ္မႈ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ဤစာတမ္းကုိ သမုိင္းေလ့လာေရး ႏုိင္ငံသစ္စာေစာင္မ်ားတြင္(၃)လတၾကမ္ လအနည္းငယ္မွ် အခန္းဆက္တင္ျပျဖစ္ရာ ေဖၚျပျပီးေသာေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနပါက ေနာက္စာေစာင္မ်ား မထြက္ရွိမီ မိမိတုိ႔ထံ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အထူးသျဖင့္ န၀တ စစ္အုပ္စုသို႔ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။ ယခု မိမိတုိ႔ေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ မွားယြင္းတိမ္းေစာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကရင္အမ်ဳိးသားသမုိင္းသုေတသနအဖြဲ႔ လိပ္စာအတုိင္း (န၀တ သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးမ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ။)လူ႔သိကၡာႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာ အေရးအသားမ်ဳိးျဖင့္ ေ၀ဘန္ေရးသားေပးပုိ႔ႏုိင္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ ေထာက္ျပေ၀ဘန္မႈမ်ဳိးကုိမဆုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆပါက ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္

ဤျမစ္ဆုံေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားရာတြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ ကာယကံရွင္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကုိမူ အေျခအေနအေၾကာင္းအရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လူကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ဆုံျခင္းမျပဳႏုိင္ခဲ့ပါ။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တဆင့္စကားမ်ားျဖင့္သာ အေထာက္အထားျပဳ ေရးသားခဲ့ရပါသည္။
အကယ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၌ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါက ကရင့္သမုိင္းသုေတသနဌာနသုိ႔ ေ၀ ဘန္ေထာက္ျပမႈျပဳၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

သမုိင္းေလ့လာေရး ႏုိင္ငံသစ္ေစာင္(၅)မွ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မာနယ္ပေလာ(သုိ႔မဟုတ္) ျမစ္ဆုံအေရးအခင္း အပုိင္း(၂)ကုိ ဆက္လက္ေဖၚျပမည္

 Copy from http://parsithan.blogspot.com/2012/05/blog-post_532.html