• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Tuesday, June 21, 2011

ခါးလည္ျပတ္ေနတဲ့ ဗမာ့စစ္တပ္

(Photo: jinghpawkasa.blogspot.com)

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရန္ အတြက္ ေကအုိင္ေအ စစ္တပ္သည္ ေလာက္ေလးခြ ကိုသာ
အသုံးျပဳေၾကာင္း ဓါတ္ပုံ@ကိုယ္ေတာ္ၾကီး


Source from http://www.burmastrangenews.com


ဗမာ့စစ္တပ္ရဲ့ လက္ရွိစစ္အင္အားအေျခအန သုံးသပ္ျခင္း
ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာSource Audio from http://www.rfa.org/burmese